Prokázání totožnosti - mýty a fakta

Datum: 17.05.2016 | Autor: Redakce PN

Oprávnění policistů požadovat prokázání totožnosti vyplývá z ustanovení § 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (viz níže). V ustanovení jsou taxativně vyjmenovány okolnosti, za kterých může policista prokázání totožnosti (zpravidla výzvou k předložení občanského průkazu) požadovat, a to i ve vztahu k silniční kontrole. Pokud tedy okolnosti silniční kontroly splňují jednu z těchto podmínek, může policista prokázání totožnosti prostřednictvím občanského průkazu od řidiče požadovat.

 

 

 § 63Prokázání totožnosti

 Odst. 1

Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

 Odst. 2

Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu

a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,

c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,

d) od níž je požadováno vysvětlení,

e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,

f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,

g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,

h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,

i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu 6),

j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo

l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

 Odst. 3

Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn osobu předvést k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti policista poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.

 Odst 4

Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani v dostupných evidencích, je policista oprávněn získat informace potřebné k jejímu ztotožnění snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla, pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém vybavení.

 Odst. 5

Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je policista oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity.

 Odst. 6

Byla-li prokázáním totožnosti zjištěna osoba pohřešovaná, vyrozumí policista se souhlasem této osoby toho, kdo pohřešování osoby oznámil. Bez souhlasu pohřešované osoby policie oznamovateli sdělí, že pátrání po pohřešované osobě bylo ukončeno. Je-li pohřešovaná osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyrozumí policista o ztotožnění pohřešované osoby toho, kdo pohřešování osoby oznámil, a jejího zákonného zástupce.

Ohodnoťte článek počtem hvězdiček

Zaujal Vás tento článek? Nebo se Vám článek nelíbil? Ohodnoťte hvězdičkami.

4.4 / 10

Přidej komentář
Váš příspěvek do diskuze:

Komentáře

avatar
Ján Sýkora Ing. Datum: 03.07.2020 Čas: 16:41

Zdravím,
zatím jsem se nikde nedozvěděl, jestli musím prokazovat totožnost městským strážníkům, když zavoní u dveří, ale odmítají sdělit důvod, proč se mám legitimovat. Já jsem odmítl. Kvůli tomu mě už 4x poslali před přestupkovou komisi. Pokaždé z jiného důvodu. Důvod se totiž vždy dozvím z předvolání a pokaždé je jiný, postupně se nabaluje.

avatar
dakota 015 Datum: 03.08.2017 Čas: 18:35

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-krimi/481966/policiste-spoutali-dceru-ridicky-nechtela-jim-dat-obcanku-byla-to-pravnicka-mozna-to-pozene-k-soudu.html

avatar
Pavel Soukup Datum: 18.05.2016 Čas: 12:25

Z toho lze usoudit, že pokud si policisté usmyslí někoho prudit tak se tomu člověk prostě nevyhne.

avatar
Hana Nováková Datum: 18.05.2016 Čas: 11:04

Vojto,zapomínáte na pravopis...

avatar
vojta stropek Datum: 18.05.2016 Čas: 09:49

hmmm...v tom případě u nás v čr policisti chtějí po vás totožnost pouze v případě silničních kontrol a to za učelem jestli máte lékárničku neb jestli máte peníze:-)))takže schrnem to tak že jste pro policisty potřebný oběkt k ....naněco jsem zapoměl???